Oprava kostola v Starej Lesnej

Projekt – oprava kostola Stará Lesná – realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR č. zmluvy MK-2644/2021-423

Predmetom  projektu podľa spracovanej projektovej dokumentácie, je realizácia statického zabezpečenia kostola, ktorý bol v zlom stavebno-technickom stave. Najzávažnejším nedostatkom nosných konštrukcií kostola je nedostatočná tuhosť a stabilita jeho pozdĺžnych stien. Situácia bola pravdepodobne umelo vyvolaná nevhodným odstránením tiahel vedených naprieč priestorom lode – statické posúdenie Ing. Vít Svoboda.

V rámci I. etapy  statického zabezpečenia v roku 2020 – boli osadené 2 ks priečnych tiahel v mieste klenbových pásov a klenba bola vystužená v pozdĺžnom aj priečnom smere špeciálnym vkladaním výstuže. Za účelom odstránenia vlhkosti boli interiérové a exteriérové omietky odstránené do výšky cca 1,5 m. Uvedené práce boli realizované z vlastných prostriedkov a z dotácií obce Stará Lesná v celkovej výške 28.645,- eur.

Za účelom ukončenia štukovej úpravy omietok klenbových pásov, vyspravenia trhlín v stenách a klenbách a vymaľovania interiéru bol podaný projekt – PSK Prešov program „Výzva pre región“. Žiadosť nebola vyhodnotená kladne a projekt nebol podporený.

Ďalším nevyhnutným krokom statického zabezpečenia objektu je spevnenie a doplnenie konštrukcie krovu. Na  II. etapu zabezpečovacích prác bola na základe podanej žiadosti pridelená  dotácia vo výške 13.000,- eur z programu Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“.  Realizácia je naplánovaná 9-10/2021. Predpokladaná spoluúčasť  cirkevného zboru je cca 6.000 eur z vlastných prostriedkov.

Cieľom projektu je záchrana kostola ako národnej kultúrnej pamiatky a výsledkom navrhovaných stavebných zásahov bude zabezpečenie stability nosných konštrukcií, pred ďalšími prácami stavebnej obnovy, ktoré bude možné následne vykonať – sanácia vlhkého muriva, vyspravenie trhlín v klenbách a obnova interiérových a exteriérových omietok a malieb.