Božie maximum

List Rímskym zohral veľmi dôležitú úlohu pri reformácii. Aj dnes sa veľmi často k nemu vraciame. Máme k tomu viacero dôvodov. Ide o to pravé a biblické učenie o ospravedlnení hriešneho človeka, ktoré  má nezastupiteľné miesto v našej zvesti nedeľu čo nedeľu. Sú v ňom iste ťažšie, aj ľahšie pasáže a odseky.  Počas štúdia na SEBF (1984-1989) som  sa počas 5-tich rokov na internáte na Panenskej pravidelne, aj s ostatnými študentmi  pozeral na schodišti   na citát hneď z 1. kapitoly listu Rímskym, ktorý tam visel: „Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, predne Židovi, potom aj Grékovi.“ (1,16) Počas dňa sme ho videli aj niekoľkokrát.  Nápis na obraze, daný do rámu vidím ako teraz, síce s nevýrazným písmom, ale s oveľa dôležitejším obsahom.  Dodával nám odvahu, aby sme sa počas socializmu nehanbili za evanjelium, ktoré má moc v každom ľudskom zriadení a systéme, nech by bol akýkoľvek.   O tomto citáte možno napísať, že je naozaj pozoruhodný. Nikto nenariadil jeho odstránenie, či zvesenie,  či citát s nejakým iným textom. A ľahko  sa to mohlo stať, že by sme jedného krásneho  dňa mohli vidieť na schodišti niečo celkom iné, či celkom nič!  Často sa k tomu vraciam a ďakujem za onen verš.  Bol aj pre mňa a pre nás v mnohom motivačný, čo oceňujem až „dodatočne“.. A myslím, že by sa pridali ešte aj ďalší. Nikdy nie je totiž  neskoro oceniť duchovný význam niečoho, čo nám veľmi pomáhalo, aj keď sme si to nie vždy uvedomovali a každým dňom ten citát intenzívne prežívali.   Je hodno si ho aj v našom 21. storočí „zarámovať“ v našom vlastnom srdci. Dôvodov je viacero! 

Mnohí vykladači sa domnievajú, že Pavel mal pravdepodobne   problém prísť do Ríma, do sídla vtedajšej svetovej ríše, do vtedajšieho centra vzdelanosti – aj preto, že sa pred „svetom“ hanbí za evanjelium.. Všade inde ho zvestuje, len do Ríma ešte s ním  nedorazil, pretože sa asi hanbí..   Mal údajne obavy (podľa mienky viacerých), ako ho prijmú ľudia na vysokej vzdelanostnej úrovni. Apoštol Pavel  hneď v úvode listu vyvracia túto domnienku – týmto pozoruhodným výrokom, jedinečným a exkluzívnym. Nehanbí sa  a rozhodne nemá problém prísť do Ríma. Pavel má k tomu mnoho dôvodov!  Pavlovi dal Kristus a jeho mocné evanjelium úplne všetko!

V tomto liste  sú mnohé  pozoruhodné časti, či verše. . Máte aj vy svojej obľúbené verše a state, ku ktorým sa radi vraciate.  Pre mňa je veľmi obľúbená  5., ale najmä 8. kapitola. Je v nej mnoho krásneho, milého, aj ušľachtilého takmer v každom verši. Nie je tu priestor, ale skúste sa do nej zahĺbiť a nájdete mnoho krásneho slova. ..

„A my vieme, že  milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro.“  

Ide  o kľúčový verš Biblie , ako mi to raz napísal brat Peter z Košíc týmito slovami: „Podľa mňa je to kľúčový verš novo-zmluvného posolstva, ako odpoveď Božím spôsobom na otázky, na ktoré je ťažko hľadať odpovede ľudským spôsobom.“  Ďakujem za tento pohľad neordinovaného, ale veľmi aktívneho člena našej cirkvi. Tento veršík ešte kedysi dávno počas 2. svetovej vojny napísal otec svojej dcére Elene do pamätníka pri jej konfirmácii: Stalo sa tak ešte v v kraličtine: „..milujícim Boha.. všechny věci napomáhají k dobrému..“  Biskupovi Fedorovi Ruppeldtovi  onen brat a otec Eleny menom Alexander Šidlo pomáhal organizovať  evanjelikov v Žiline a podieľal sa aj na výstavbe miestneho chrámu. Bol pri zakladaní cirkevného zboru a je celkom možné, že  v Žiline si ešte niekto na neho spomenie. Ak nie, tak len pripomínam, že chodil po podnikoch a fabrikách a veľmi intenzívne vyhľadával evanjelikov a pozýval do cirkevného zboru. Na takýchto horlivcov by sa rozhodne  nemalo zabúdať..  

Ďalším, veľmi pozoruhodným miestom je odsek z 8. kapitoly tohto listu, verš 31: „Čo teda povedať na to? Keď Boh za nás, kto proti nám? Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, akoby nám nedaroval s Ním  všetko?“  Čo na to hovoríte? Čo na to poviete, vy v Ríme? Akoby rečnícka otázka, ale tým chcel povedať, že v Ježišovi Kristovi  je úplne  všetko. To je Božie maximum. Nehanbí sa za evanjelium, našiel v ňom úplne všetko! Potvrdil to aj tými známymi slovami, ktoré napísal svojmu mladému spolupracovníkovi Timoteovi hneď v 1. kapitole: „Verná je to reč a hodná, aby ju všetci prijali, že Kristus Ježiš prišiel spasiť hriešnikov, medzi nimi som ja prvý.“ (1 Tim 1,15) 

Boh nám už viac darovať nemohol, než svojho Syna. Je to Boží Mont Everest. Je to najvyššia hora sveta s nadmorskou výškou 8.848 m. n.m.  Niet vyššej hory v tomto svete. Niet väčšej lásky v tomto svete. Evanjelista Ján zaznamenal slová nášho Pána v tej jedinečnej 15. kapitole svojho evanjelia:  „Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem, nenazývam vás viac sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože všetko som vám oznámil, čo som počul od svojho Otca.“ (15,13-15) Ježiš je pravý vínny kmeň a my sme všetci ratolesti na tomto Jeho strome. Jeho strom je Jeho cirkev v tomto svete. Z kmeňa preniká miazga a energia do všetkých ratolestí a údov.. Sila a moc Ducha svätého pôsobí všade navôkol, tak máme všetky predpoklady, aby sme na tomto vínnom kmeni neboli suchou ratolesťou.  Román S. H. Vajanského Suchá ratolesť nás na to aj názvom diela upomína. V Ježišovi je úplne všetko, čo potrebujeme pre náš každodenný život. Vianočný kruh, ktorý sme zavŕšili, nám pripomenul to dôležité, že Boh je s nami (Emanuel –  Mt 1,23). Pán Boh už nie je za 7-horami, alebo 7 – dolami. Je bližšie, ako si myslíš. V Kristu, ktorý sa pre nás stal človekom sa nám stal veľmi blízkym. Nemusíme už nikde inde hľadať a ani za ničím lepším  „pokukovať“.. 

Ideme spoločne do pôstneho obdobia. Cirkevný rok pokračuje najdlhším okruhom – veľkonočným. Máme 40 dní pred Veľkou nocou a 40 dní po nej. Je to veľmi jednoduchá matematika, spolu 80 dní. Žiadne iné obdobie sa mu nevyrovná ani dĺžkou, ani svojím významom a posolstvom.  Povážte –  aká je to láska, ktorá sa dokáže vzdať toho najcennejšieho? Boh nám dal svojho Syna. Viac už dať nemôže. Viac už ani nemá.. Nič si nenechal do zásoby a rezervy. Ako tá chudobná vdova, dala všetko. Ona dala zo svojej chudoby všetko to, čo mala (Lk 21,1-4). V bez-slávnostnej polovici cirkevného roka  spievame  pieseň Kyrie  č. 186  a vo 4. verši  spievame: „V Synovi si nám všetko dal..“   Slovo aj tejto piesne  potvrdzuje, že Kristus je Božie maximum. V nedeľu Deviatnik sme počuli podobenstvo o robotníkoch na vinici (Mt 20, 1-16). Božie spasenie nám darované (denár) je Božie maximum. Boh viac dať už naozaj nemôže!    Boh nám ponúka a dáva  zo svojho bohatstva.  A úplne všetko.   „Kristus nám ponúka niečo za nič. Ba vlastne On ponúka – všetko za nič!“ (C. S. Lewis)  Jeho utrpenie, smrť na  Golgote a tiež prázdny hrob – je Jeho „všetko“ za naše „nič!“   Jedinečná ponuka, ktorá sa rozhodne neodmieta. Nič už nemusíš. Vonkoncom nie platiť a zaobstarávať si odpustky! Prijať to „všetko“ to „maximum“ vierou do svojho srdca, dať sa tým všetkým naplniť a žiť z toho v každom novom dni života. Apoštol Pavel píše: „Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristu Ježiši všetkým duchovným požehnaním.“  (Ef 1,3) Ako červená niť sa to tiahne celou Bibliou – v Ježišovi je hojnosť všetkého, maximum možného darovaného. Z Jeho strany je nám darované všetko.. A čo my? Neopätovaná láska.. Nevnucuje sa. Čaká.. V slobode.  Kolosenským kresťanom napísal:

„V Kristu sú ukryté všetky poklady múdrosti a známosti.“ 

 Nemusíte ich hľadať nikde inde, niekde za horami a  dolami. V Kristus je všetko dostupné, všetko nablízku. Plnosť všetkého. V piesni 641, verš 3. a 4. to spievame slovami: „Ty máš plnosť všetkého.. Milosti a lásky dosť pre každého Jezu máš..“  Podobný motív sa objavuje aj na začiatku Jánovho evanjelia: „Z  Jeho plnosti sme zaiste my všetci vzali, a to milosť nad milosť.“ (1,16) Z tejto plnosti môžeš naberať. Boh je ako studňa, záleží na tebe, s akou veľkou nádobou prídeš k Nemu.. V Ježišovi je plnosť všetkého.  Kalich tvojho života môže „pretekať“.. Tak to vyznáva kráľ Dávid v tom našom 23. žalme: „.. Je preplnený kalich môj..“  Môžeš sa pridať aj ty – a môžeš aj iným vo svojej láske zo svojej plnosti  „preliať“  k duchovnej pomoci tým, ktorí to veľmi potrebujú..