Rekonštrukcia chrámu v Novom Smokovci

Projekt obnovy fasády kostola bol ukončený. Všetkým darcom a podporovateľom vyslovujeme úprimné poďakovanie „Ochotného darcu miluje Boh“.

Ukončený projekt obnový fasády kostola

Cieľ a hlavný prínos projektu

Zámerom a cieľom projektu je obnova kostola – fasády a poškodených častí strešnej krytiny a oplechovania. Kostol sa nachádza v kúpeľnom území, v turisticky významnom centre cestovného ruchu – Vysoké Tatry.  Je historicky významnou pamiatkou mesta Vysoké Tatry, v centre Kúpeľov v Novom Smokovci.

Sakrálna stavba slúži svojmu účelu – vykonávanie bohoslužobných úkonov, možnosť  individuálneho duchovného stíšenia počas dňa, slúži k propagovaniu histórie a kúpeľníctva mesta a regiónu – pravidelne  v letnej a zimnej sezóne prebiehajú komentované prehliadky kostola a krypty s rozšírenými prehliadkami časti mesta Nový Smokovec, taktiež kostol slúži pre organizovanie malých komorných koncertov v spolupráci s mestom Vysoké Tatry.

Z dôvodu, že predmetná stavba má svoju históriu spätú s územím, kde je umiestnená, ale aj súčasné využitie poskytuje zázemie a kultúrno-spoločenské vyžitie širokej verejnosti, je potrebné zachovať jej kultúrno-historickú hodnotu. Obnovou fasády kostola – NKP budú tieto ciele zachované a objekt bude naďalej slúžiť svojmu účelu pre ďalšie generácie.

Uchádzame sa aj o vašu podporu

Celková obnova fasády a čiastočne aj strešnej krytiny je finančne náročná. V prípade záujmu podporiť rekonštrukciu tak môžete urobiť zaslaním dobrovoľnej čiastky na nižšie uvedené číslo účtu:
IBAN: SK90 0900 0000 0000 9327 7075

História rekonštrukcií

Kostol bol renovovaný v roku 1931, v rozpätí rokov 1970 – 1980 bola šindľová strecha nahradená novou krytinou z medeného plechu a realizované zdvojenie okenných výplní. V rokoch 1985-1987 prebehla obnova fasád, V roku 2001 rekonštrukcia krypty a úpravy interiéru v roku 2002, v roku 2006 – čiastočná oprava fasády s vymaľovaním. V súčasnosti fasáda vyžaduje celkovú obnovu z dôvodu poškodenia – opadaná časť omietky, zatekanie strechy v časti snehových zábran a oplechovaní. Objekt sa nachádza v exponovanom klimatickom území, výkyvy teplôt v zime sú od -20° v noci do + 5° cez deň, čo nepriaznivo pôsobí na fasádu objektu, pôsobenie vetra – víchrice, nápor na  konštrukciu strechy a oplechovania, okenných a dverných otvorov.

Obnova fasády – odstránenie poškodených častí omietok, očistenie podkladu, sanačný prednástrek pod omietku, doplnenie a vyrovnanie vonkajších omietok, náter fasády silikátovým penetračným podkladom, oprava časti strešnej krytiny – zatekanie strechy, oprava poškodených klampiarskych prvkov – oplechovania.

O chráme

Evanjelický kostol a.v. v Novom Smokovci, Vysoké Tatry – sakrálna budova postavená v roku 1887 ako rodinná kaplnka MUDr.  Szontaghom, zakladateľom klimatických  kúpeľov v Novom Smokovci. Projektantom stavby bol spišskosobotský architekt Gedeon Majunke. Pod kostolom sa nachádza krypta rodiny Szontaghovcov. Z architektonického hľadiska ide o jednoloďovú stavbu pozdĺžnej sieňovej  dispozície, zo severnej strany k nej prilieha hranolovitá veža s hlavným vstupom v podveží, so zvonom a vežovými hodinami. Južná strana je ukončená apsidou na šírku lode. Fasády lode a apsidy horizontálne člení korunná profilovaná rímsa a predsadený omietkový sokel. Bočné fasády lode sú dvojosové, podopierané 1-stupňovýmí opornými piliermi. Malé sedlové striešky z oplechovania prekrývajú jednotlivé stupne oporných pilierov.