MAN HU?

     Dve slová.. Už ste ich niekedy počuli? Je možné, že ani nie.. Je možné, že aj  áno, ak čítate aj iné preklady Biblie. Tieto dve slová s otáznikom sa uvádzajú totiž len v niektorých vydaniach a prekladoch Písma Svätého. Ide o miesto v Starej zmluve v príbehu pomerne známom o putovaní Izraelcov do zasľúbenej Kanaánskej krajiny. Práve počas putovania bola vyslovená táto prostá otázka,  s ktorou  sa pomerne často stretávame aj dnes. Išlo o putovanie púšťou, teda nehostinnou krajinou. Z Božieho slova vieme, že sa  Pán Boh  v núdzi  postaral o svoj ľud a dal im chlieb z neba. Pán Boh sa vždy postará. Keď mal Abrahám obetovať svojho syna Izáka, tak Hospodin zadržal jeho ruku a v kroví zbadal baránka, ktorého obetoval namiesto svojho syna. Toto miesto nazval:

„Hospodin sa postará..“

(1 M 22,13.14)

Poznám sestru, ktorá má v srdci uložené toto slovné spojenie a aj v ťažkých chvíľach vyznáva: Hospodin sa postará. Tak to vyznáva aj žalmista: „Uvaľ na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho, a On  vykoná.“ (37,5). Iné prekladu uvádzajú: postará sa.

     Putujúci Boží ľud dostal v Božej starostlivosti netradičný chlieb – mannu.  Nikdy nič také predtým nevideli. Nebeský chlieb – manna –   padala priamo z neba (2 M 16). Chlieb majúci prazvláštnu chuť a aj podobu. Manna bola ako koriandrové semeno  a mala vzhľad bdéliovej živice (4M 11,7). Ak je niečo chutné, ak si niečo vychutnávajú naše chuťové poháriky na jazyku, tak to často  menujeme manna. Dnes to môže byť naozaj všeličo. Máte svoje chute a poviete: to je ako manna! Vtedy takou chuťovkou bola práve manna, ktorú si nebolo možné nazberať do zásoby. Boží ľud bol  odkázaný na dôveru, že Pán Boh  sa o nich aj zajtra postará. Ak zobrali viac, sčervivela. Iba v piatok mohli nazbierať dvojnásobnú dávku, aj na sobotu. Ale po čase aj to im zovšednelo, dokonca sa im to sprotivilo. To sú už ale ďalšie  deje..  

     Ale pri celkom prvom kontakte s týmto netradičným chlebom sa pýtali: „Čo to je? “  Drobné zrniečka, ktoré zbierali ako rosu. Extrémny hlad bol utíšený. Otázka, ktorá ma veľmi zaujala – „ Čo to je“ ? V hebrejskom origináli: „MAN HU?“ Etymologicky sa to aj tak trochu na slovo manna podobá a výklad je v tom, že tá otázka „zľudovela“  až natoľko, že z tohto slova vzniklo slovo manna. Otázka zľudovela aj medzi nami naozaj, pretože často sa pýtame aj my sami: Čo to je?“ Máte mnohé otázky typu – čo to je? Myslím, že istého času bola aj relácia s touto otázkou. Isté veci si neraz prirodzene nevieme vysvetliť. Čo to je? Pýtate sa často  v rôznych situáciách vášho života. Iní sa dnes ráno nezobudili, ja však áno. Pán Boh so mnou ešte počíta, Jeho plán so mnou ešte dnes pokračuje. Aj dnes chce ešte hovoriť cezo mňa. Prežili sme koronu, ktorá nebola celkom jednoduchým obdobím v mojom a aj vašom živote – s vysokými teplotami a ťažkým priebehom. Mnohí odišli do večnosti, neprežili. A boli oveľa mladší. Aj minuloročné leto bolo pre mnohých náročné, spomeňme si..  Počas neho mnohí prišli o svoje domy, ktoré im zobrala voda. Koncom leta 2021 boli ekumenické bohoslužby pri spomienke na obete povodí v Nemecku.  V Grécku boli zasa ničivé požiare. Mnohí to neprežili. Mnohí na to leto nebudú spomínať najlepšie. Ešte pred letnými prázdninami – na južnej Morave bolo 24. júna 2021 ničivé tornádo. V Tatrách sme prežili ničivú víchricu 19.11.2004. S tornádom sa to ale nedá porovnať. A mohli by sme vo výpočtoch pokračovať. Napr. teroristické útoky, atď atď. Vrcholiace leto  2022 bolo tropické, s množstvom požiarov na celom svete.  Nám sa (zatiaľ)  nič zlé (okrem letného sucha) neudialo –  ale nie preto, že by sme snáď boli lepší. Mohli by sme ozaj  pokračovať ďalej. Máte svoje vlastné otázky, ktoré môžete doplniť do tohto výpočtu, aktualizovať váš zoznam otázok – čo to je?  A neraz mnoho otázok, ale bez odpovedí.  Máme však aj mnohé otázky v duchovnej oblasti.  

     Podobné otázky (najmä duchovné) mal aj autor piesne číslo 490 v našom Evanjelickom spevníku. Autor Ph.Fr. Hiller píše, či skôr spieva: „Mne dostalo sa zmilovania bez mojich zásluh, hodnotí. Hoc pyšné srdce nežiadalo, mne dostalo sa milosti. Viem to a plesám s radosťou nad veľkou Božou milosťou. A v 2 .verši máme uvedenú priamo aj našu otázku a zároveň aj odpoveď. Keď sa pýta – Čo to je?  Tak dostáva zároveň aj odpoveď: „Ja som si iné nezaslúžil, len trest za množstvo mojich vín. A hľa, zmierenie mi získala krv, ktorú vylial Boží Syn. Jak k tomu prídem? Čo to je? Milosrdenstvo, iné nie.“  Autor textu je priam unesený Božou milosťou.  Je ňou priam nadšený. Mohlo by to byť aj pre nás veľmi inšpirujúce. Prežíval ťažké chvíle v živote, no došlo k zvratu a veľmi ho oslovila Božia milosť v Ježišovi Kristovi. Aj z textu piesne nám vyplýva, že môžeme položiť rovnítko medzi milosť Božiu a Pána Ježiša Krista. On sa stal  „viditeľnou milosťou Božou.“ . Ap. Pavel píše o tom v úvode l. listu Korintským (1,4): „Neprestajne ďakujem Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorej sa vám dostalo v Kristu Ježiši.“ Božia milosť nabrala konkrétne kontúry vďaka pôsobeniu a dielu Božieho syna Pána Ježiša Krista. Je neviditeľná, ako sám Boh, ktorého nikdy nikto nevidel. Ak sa milujeme, Boha robíme viditeľným medzi nami (1 J 4,12). Milosť Božia je práve takto „viditeľná“ v Božom Synovi. Jeho neraz až šokujúca milosť, ktorú udelil mnohým vyrazila dych. Tak tomu rozumiem aj pri autorovi našej piesne v ES, ku ktorej dodávam ešte aj posledný 3. verš: „Tebe to musím Bože vyznať i ľuďom, ak sa pýtajú. Milosťou Tvojou chcem to nazvať, nad ktorou srdcia jasajú. Skláňam sa, plesám s radosťou, nad touto veľkou milosťou.“  Túto pieseň u nás v Tatrách pomerne často spievame, naposledy po Večeri Pánovej na Kajúcu nedeľu 21.8.2022. Aj z tohto dôvodu, že si Božiu milosť ceníme, a aj vždy nanovo „oceňujeme“ ako niečo v našom živote veľmi mimoriadne a jedinečné. Rozhodne žiadna každodenná samozrejmosť! Nechceme ju brať na ľahkú váhu, ani ňou pohŕdať. Tak sa aj v minulosti pomerne často dialo. A deje sa to aj v prítomnosti a to aj v cirkvi.. Ap. Pavla to veľmi trápilo. Vedel o tom niečo. Jeho obrátenie a znovuzrodenie po Damasku rozhodne bolo  aktom Božej milosti. Tých istých kresťanov v Korinte vo svojom druhom liste  napomína, „aby ste nebrali nadarmo milosť Božiu.“ (6,1) Pri mnohých sa tak dialo, pri mnohých sa tak deje. Je to lacná milosť. Veľmi to trápilo  aj Dietricha Bonhoeffera.  Priam burcoval a vyzýval k pravému opaku. A oslovuje to dnes aj nás, aby sme si v každom novom dni nášho života minimálne jedenkrát položili otázku – Čo je to? Keď si budeš tuto otázku klásť denne, tak Ti to príde ako vzácna milosť, ktorá Ti nikdy nemôže zovšednieť, ako napr. manna Izraelcom na púšti. 

    Otázku z nášho textu naplno zodpovedal Pán Ježiš Kristus až  v Novej zmluve, keď povedal: „Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba.“ (J 6,41). Je to chlieb pre večný život. Na púšti pokušiteľovi povedal:  „Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích.“  Chlieb pri Večeri Pánovej je chlebom, o ktorom povedal:

„Kto je moje telo a pije moju krv, má Večný život.“

Má to pre nás cenu? Neberieme neraz aj samotnú Večeru Pánovu a účasť na nej na ľahkú váhu?  Akú má cenu pre nás tento chlieb pri našom duchovnom stolovaní? Čo to je? Aká je cena chleba, ktorý je často v odpadkovom koši? Cenu chleba na rôznych kontinentoch skúmal aj jeden anglický novinár. Ako? Peceň chleba ponúkal za hodinovú prácu na uliciach veľkomiest. V Hamburgu ho vysmiali, v New Yorku ho zatkla polícia, avšak v Nigérii by mnohí boli pristali aj na 3-hodinovú prácu. V indickom Dillí mnohí ponúkli aj celodennú námahu za bochník chleba. Čo to je? 

    Nutričnú duchovnú hodnotu Večere Pánovej (eucharistie) si vedel vychutnať aj 20-ročný francúzsky novinár André Frossard, presvedčený ateista, ktorý si nudné čakanie skrátil tým, že vošiel do kostola, kde práve prebiehala eucharistia. Aj on, spolu s inými, akosi spontánne pokľakol a po niekoľkých minútach vyšiel z kostola ako veriaci!  To všetko opísal v knihe, ktorú napísal: „Boh existuje, ja som sa s Ním stretol.“  Kladieme si otázku: Čo to je?  Aká je to moc, ktorá „zajme“ človeka a už ho viac nepustí v tom dobrom. Prečo práve on. A za pár minút. Niekomu ani jeden celý ľudský život na to nestačí, aby uveril a zomiera v hlbokom odpore voči Bohu!  Otázky a otázky mnohé prichádzajú. Tú základnú máme zodpovedanú slovami piesne z nášho spevníka? Čo to je? Milosrdenstvo – iné nie..