C-O-V-I-D modlitba mení svet VI.

ZÁVER

Korona priniesla zvrúcnenie a prehĺbenie modlitebného života. Pavel sa modlí za efezských kresťanov, za ich zvrúcnenie týmito slovami:  „.. aby vám podľa bohatstva  svojej slávy dal skrze  svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku, aby Kristus prebýval vo vašich srdciach..“  (Ef 3 16.17).  V tejto modlitbe nachádzame veľmi dôležité posolstvo:  Pán môže učiniť omnoho viac, ako my prosíme, alebo rozumieme.. (Ef 3,20) Toto biblické miesto by sme si mali dobre zapamätať. 

Potrebujeme zvrúcnenie  a prehĺbenie nášho modlitebného života. Cieľ modlitby za kresťanov v Efeze: poznať lásku Kristovu.. Pustiť ju a dať ju viac do obehu – k hodnotnému nášmu krátkemu žitiu. Len s úprimnou modlitbou na perách môže byť Kristus v našich srdciach. Od 24. februára  prebiehajú modlitby za Ukrajinu. Modlíme sa za pokoj a mierové rokovania k vyriešeniu vojnového konfliktu. „Mier sa nedá dosiahnuť násilím, môže dosiahnuť iba pochopením.“ (R. A. Emerson). Pripomeňme si aj citát A. Einsteina, ktorý povedal: „Ničivá sila v ľudskom srdci  je oveľa horšia, ako ničivá sila atómovej bomby.“ Modlíme sa.. Pridali ste sa aj vy.. Modlitba je dýchaním aj vašej duše.. Hlboko zasahuje do vnútra každého modlitebníka. Má obrovskú hĺbku, preniká do sŕdc ako živá voda. Prosíme Pane, veď aj mocných tohto sveta svojou svätou pravdou – veď Pane od Teba všetko pochádza.. Zároveň si spievam moju obľúbenú pieseň zo Spevníka (484): „Za ruku veď ma Pane, ty sám ma a nás veď, len s Tebou neprestajne nech kráčame spolu vpred..“  K Božej láske a ku pokoju, ku vzájomnému porozumeniu.  Pomáhaj nám Pane k tomu všetkému, aj k mnohému ešte inému.. 

     Ktosi povedal myšlienku, ktorá je veľmi oslovujúca:

„Modlitba je ako kráľovná, má prístup priamo ku kráľovi a môže dostať to, o čo prosí.“ 

O tom by nám vedela rozprávať aj Anna, matka Samuela. Dovoľte sa pri nej ešte nakrátko zastaviť. Modlitby bolI súčasťou jej života. Ako bezdetná, modlila sa za potomka. Modlila sa v Šíle, modlila sa v tichu svojho srdca a duše. V starobylom svete sa za cudné považovali dve veci – modlenie sa a čítanie mlčky. V oboch prípadoch sa očakával hlasový prejav. Dnes bežne pri modlitbe zatvárame oči a modlíme sa v duchu, no v období, keď Éli bol kňazom, to tak nebolo.  Z tohto dôvodu je nepochopil a myslel si, že je opitá. Anna v jednom z najcitlivejších momentov vysvetľuje, ako to v skutočnosti bolo: „Nie, pane môj, som žena, ktorej je ťažko na duši, nepila som ja víno ani iný opojný nápoj, ale vylievala som si dušu pred Hospodinom. Nepokladaj svoju služobnicu za naničhodnicu, lebo od veľkého žiaľu a zármutku hovorila som až doteraz.“ (1 S 1,15.16)Inak povedané: „nechápte ma nesprávne, môj pane. Kľačím pred Bohom a prosím Ho o pomoc.  Nikde nie je zmienka  o tom, či Anna prezradila Élimu dôvod svojich starostí.  Spomína iba to, že sa trápim.  Kňaž však veľmi rýchlo pochopil, že potrebuje pomoc. Povedal jej, aby odišla v pokoji a dodal: Boh Izraela nech ti splní, o čo si ho prosila.“ (1 S 1,17) presne to potrebovala, nič iné. Povzbudenie  má v sebe obrovskú silu, či už ho vyslovíme pred svojimi, či pred celkom neznámymi.  Biblia opisuje, že išla svojou cestou, konečne niečo zjedla a jej tvár už nebola smutná. 

     Záverom ponaučenie, ktoré nám ponúka táto horlivá modlitebníčka: Boh vždy čaká na naše modlitby, aj keď svoju bolesť nevieme vysloviť slovami. Niekedy je to také chúlostivé alebo drsné, že nemáme silu povedať o svojej zraniteľnosti cudziemu človeku. Boh však veľmi dobré pozná aj najhlbšie  zákutia našich sŕdc, takže obrátiť sa na Neho znamená dať sa odviesť k najbezpečnejšiemu  miestu, aké jestvuje. V 91. Žalme autor vyznáva: „Kto v skrýši najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni Všemohúceho..“  Cesta pred nami sa nám môže zdať zdrvujúca, ale my vieme, že Boh to všetko pevne drží vo svojich rukách. Aj napriek všetkým nepriaznivým okolnostiam.. Utíšme sa preto a ponorme sa do jeho neustálej prítomnosti. Pod štítom jeho nemennej vernosti sme stále v bezpečí. Tak to vyznáva aj žalmista v 91. žalme.  Boží pokoj predsa existuje aj v chaose tohto sveta. Môžeme ho prežívať aj v mnohých skúškach nášho života. Nie je podmienený nejakým prostredím, nebodaj počasím.. Sám Boh je náš pokoj.. Jeho blízkosť nám prináša potrebný pokoj v mnohom nepokoji tohto sveta.. Žalmista vyznáva: „Ale mňa blaží Božia blízkosť.“ (Z 73,28 a)   V pocite bezpečia Božej blízkosti sme pozvaní k modlitbám slovami nášho Pána:  „A modlite sa, aby ste nemuseli utekať  v zime, ani vo sviatočný deň.“  (Mt  24,20) Teraz už vieme, v tejto chladnej marcovej zime, o čom sa v Biblii hovorí a akú nám Boh opäť daroval milosť. Boh je naše útočište v každej našej životnej situácii. K tomu nás pozývajú mnohé žalmy. Ale nielen ony.  

     Pavlov najosobnejší a najvrúcnejší list  – list Filipským (4,6) nás nabáda, aby sme si z ničoho nerobili zbytočné obavy a starosti aj tými slovami:

„O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom predkladajte  Bohu svoje žiadosti  vo všetkých svojich modlitbách a prosbách.“ 

Sme pozvaní na to najbezpečnejšie miesto, aké  vôbec existuje na tomto svete. Je V Bohu, v ňom a pri ňom. Môžeme ho nájsť len a len na „opravdovej“ modlitbe. V našom, aj tom mojom osobnom duchovnom zápase. Musíme bojovať tými zbraňami, ktoré sú nám dostupné.  Tou najúčinnejšou duchovnou zbraňou je modlitba. To je aj moja osobná skúsenosť. Verím, že aj naša spoločná, aj tvoja osobná. Na spojenie s Bohom nepotrebuješ telefón, ani facebook, ani email, ani instagram, ani.. Stačí zložiť ruky, zavrieť oči, otvoriť srdce predovšetkým.. A spojenie  funguje.. Nebude nikdy obsadené. V tvojej otvorenosti srdca bude vždy silný signál a vždy dobré „pokrytie“..   Byť kresťanom znamená byť aj horlivým a oddaným modlitebníkom.. Aj potápačom, baníkom,  aj horolezcom.. aj..  Vyberte si to, čo je vám bližšie.. 

     Na tomto mieste sa končí naša séria z roku 2021, napísaná v januári a februári 2022. Mohli by sme ešte určite  pokračovať ďalej.. Tak napr. pri písmene D.  Modlitba D – dôverná,  D – dôležitá. Osobne môžete pokračovať  aj naďalej.. Pokúste sa o to. . Stojí to za to..  Bude to pre vás osožné, ako to bolo aj pre mňa veľmi inšpirujúce a obohacujúce. ..  Ďakujem v bratskej láske tým, ktorí prispeli  do našej zborovej ankety a veľmi ma – a nás všetkých obohatili..  „Za všetko ďakujte, lebo to je vôľa Božia pri vás v Kristu Ježiši.“ (1 Tes 5,18)  Aj za dar modlitby.. A v tomto pôstnom čase obzvlášť.. Pôst a modlitba idú k sebe.. Sú to ako  duchovné sestry..  Na konci príbehu o uzdravení posadnutého Pán Ježiš povedal: „Tento rod (démonov) môže vyjsť len modlitbou (a pôstom).“  (Mk 9,29)  Ale to už je iná – a ďalšia veľká  téma..